Shingukumano Shrine in Kyoto.

Shingukumano Shrine in Kyoto.